Skip to main content
 
Myšlienka vybudovať v obci multifunkčný športový areál skrsla v roku 2004, keď bolo rozhodnuté vybudovať nový futbalový štadión. Následne po jeho vybudovaní a odovzdaní do užívania v roku 2006 sa obec začala zaoberať úvahou o dobudovaní areálu. V tom čase však prebiehala výstavba polyfunkčného objektu v centre obce. Po jeho ukončení v roku 2010 sa rozbehli projekčné práce a následne proces územného a stavebného konania.
Základný kameň stavby OŠOC poklepali starostovia partnerských obcí 10. mája 2013, no už predtým v apríli 2013 sa vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy výstavby, čiže oceľovej konštrukcie s opláštením, strechou a oknami.Keďže z verejného obstarávania kvôli nezáujmu slovenských stavebných firiem nevzišiel realizátor, muselo byť opätovne vyhlásenénové verejné obstarávanie.
Po desiatich mesiacoch administratívnej práce sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa. Toto obdobie využila obec na vykonanie prác pri vybudovaní vodovodnej prípojky, základov stavby, stavebnej predprípravy bazéna a uloženia vonkajšej dažďovej kanalizácie. Keďže celá stavba je na násype tzv. depónii z výstavby diaľnice v rokoch 1996 až 1997 a tento násyp má výšku od troch do ôsmich metrov, muselo byť tejto skutočnosti prispôsobené založenie stavby. 7. mája 2014 podpísala obec so zhotoviteľom zmluvu o dielo na zhotovenie prvej etapy stavby.
Svoj podiel na predĺžení výstavby mala aj pandémia Covid-19, keď viazli dodávky materiálov a práce od dodávateľských firiem neboli urobené v predpokladaných termínoch. Podstatná časť stavebných prác však bola vykonaná miestnymi živnostníkmi a obecnými zamestnancami. No veľké technologické celky boli zhotovené výlučne firmami, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní. Aj napriek pandémii sa obci podarilo stavbu OŠOC v marci 2022 skolaudovať.
Budova OŠOC má základné rozmery 50,3 x 45,3 metra a výšku vyše 11 m. K tomu je ešte potrebné pripočítať predsunutú časť budovy s preskleným schodiskom, takže celková budovou zastavaná plocha je 2334 m2. Stala sa tak v rámci obce Široké najväčšou stavbou ak ide o zastavanú plochu aj obostavaný priestor. Skelet stavby tvorí oceľová konštrukcia s protipožiarnym náterom. Obvodové steny sú z polyuretánových panelov, no pri únikových otvoroch sú panely s minerálnou vlnou, ktoré majú vyššiu požiarnu odolnosť. Vo vykurovaných priestoroch sú obvodové steny doizolované 20 cm minerálnou vlnou.
Strechu tvorítrapézový plech s protikondenzačnou úpravou. Tepelnú izoláciu zabezpečuje minerálna vlna hrúbky 25 cm, ktorá jepokrytá izolačnou fóliou Fatrafol. Dažďové vody sú zo strechy zvádzané systémom Geberit. Ako zdroj tepla sú inštalované dva kondenzačné plynové kotly s celkovým výkonom 200 kW. O výmenu vzduchu sa stará 6 vzduchotechnických jednotiek, 5 strešných a 2 stenové ventilátory.Kvôli zľahčeniu upratovania je inštalovaný centrálny vysávací systém.
Pre potreby návštevníkov OŠOC je vybudovaných 45 dláždených parkovacích miest pre motorové vozidlá a 10 miest pre bicykle. V prípade vyššej potreby parkovania sa bude na tento účel využívať aj parkovisko, ktoré slúži futbalovému štadiónu. Objekt má vlastnú vysokonapäťovú prípojku s trafostanicou.Požiarna bezpečnosť je zabezpečená požiarnymi prestupmi medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi, hlasovou signalizáciu požiaru, vnútornou hydrantovou sieťou s hydrantmi v počte 7 ks, vonkajšímihydrantmi v počte 2 ks, ďalej 21 kusmi hasiacich prístrojov a dvoma požiarnymi rebríkmi.
V budoveje celkom 14 protipožiarnych dverí a zo zadnej strany únikové schodisko. V celej budove sú inštalované svietidlá s núdzovým prvkom pre osvetlenie v prípade výpadku elektrického prúdu, snímače úniku zemného plynu, úniku oxidu uhoľnatého a núdzové vetranie technologickej miestnosti. K dispozícii je aj požiarna čerpacia nádrž, ktorá je v prípade potreby napájaná vodou z bazéna o celkovej kapacite 270 m3.Priestory OŠOC sú pokryté WIFI signálom.
Uzamykanie dverí je kľúčovým systémom, hlavný vchod je možné odomykať aj čipom. Vnútro športového centra a jeho okolie nepretržite monitoruje 16 bezpečnostných kamier.Okolie centra dotvárajú parkové úpravy, areál je osvetlený, doplnený mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, vlajkové stožiare,kontajnery na odpad a pod. a je priamo pripojený na štátnu cestu prvej triedy č. I/18.