Skip to main content
 

ĽADOVÁ PLOCHA O ROZMEROCH 42 x 21,6 m.

Je umiestnená tiež na I.NP a sú na nej osadené profesionálne mantinely s bezpečnostnými sklami a ochrannými sieťami. Chladenie ľadovej plochy je nepriame, to znamená, že ako chladivo nie je použitý čpavok. Osvetlenie je zabezpečené  LED reflektormi. Pre návštevníkov sú k dispozícii šatne so sprchami a toalety. Vedľa garáže pre rolbu na úpravu ľadu sa nachádza technologická miestnosť chladenia. Vetranie je kombináciou prirodzeného vetrania oknami a dvoma výkonnými stenovými ventilátormi. Ľadovú plochu  je mimo zaľadnenia možné použiť na kultúrne podujatia, tenis, ale aj iné športy.

CENNÍK PRE ĽADOVÚ PLOCHU – OŠOC | OBECNÉ ŠPORTOVÉ A ODDYCHOVÉ CENTRUM ŠIROKÉ

Vstupné ( VEKO )

verejné korčuľovanie

3 €

Prenájom plochy

OŠOC

20 €

Skupinový prenájom plochy

Bez Ľadu

25 €

Prenájom ľadovej plochy

1 vstup

110 €

Prenájom ľadovej plochy

5 vstupOV

500 €

Prenájom ľadovej plochy

10 vstupov

900 €

FOTOGALÉRIA – ĽADOVÁ PLOCHA – OŠOC ŠIROKÉ

ZÁSADY SPRÁVANIA SA NÁVŠTEVNÍKOV ĽADOVÉJ PLOCHY V BUDOVE OBECNÉHO ŠPORTOVÉHO A ODDYCHOVÉHO CENTRA (OŠOC) V ŠIROKOM.

 1. Každý návštevník/užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia ako aj pokyny pracovníkmi ĽP.
 2. Do priestorov ĽP vstupuje a na podujatí sa zúčastňuje každý návštevník/užívateľ na vlastné riziko a nebezpečenstvo.
 3. Deťom mladším ako 6 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
 4. Každý návštevník/užívateľ vstupujúci do objektu súhlasí, v zmysle zákona o organizovaní športových podujatí, s osobnou bezpečnostnou prehliadkou (kontrolou svojej osoby a batožiny).
 5. Zakazuje sa správať neprístojne, hlučne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov/užívateľov ĽP.
 6. V priestoroch ĽP platí prísny zákaz vstupu zvierat.
 7. Vo všetkých priestoroch ĽP platí prísny zákaz fajčenia a prísne zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom.
 8. Do areálu ĽP je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, odpadkov a predmetov spôsobilých znečistenie areálu a životného prostredia, alkoholu, potravín, nádob všetkého druhu (sklenené, PET, plechovky), predmetov spôsobilých dosiahnuť zranenie osôb, symbolov a predmety propagácie rasizmu a fašizmu a záznamových zariadení.
 9. Je prísne zakázané vnášať nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky do priestorov ĽP. V priestoroch hľadiska ĽP je zakázaná konzumácia nápojov a jedla; v priestoroch ĽP je povolená iba konzumácia nápojov a jedla zakúpených v zariadeniach štadióna a v určených priestoroch.
 10. Každý návštevník/užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch areálu ĽP.
 11. Každá osoba vstupujúca do objektu ĽP je povinná správať sa tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia.
 12. Každý návštevník/užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené, a to či úmyselne alebo z nedbanlivosti.
 13. Platí prísny zákaz hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu alebo reklamnú plochu a do hľadiska.
 14. Zákaz vstupovať na ľadovú plochu počas úpravy ľadovej plochy.
 15. Návštevníci/užívatelia sú oprávnení pohybovať sa v areáli ĽP len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov/užívateľov. Vstup do iných priestorov je návštevníkom/ užívateľom zakázaný. K pohybu medzí priestormi štadióna je povolené používať iba vyhradené komunikácie.
 16. Každý návštevník/užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví vlastnom alebo akejkoľvek inej osoby alebo k poškodeniu majetku vlastníka a prevádzkovateľa. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 17. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
 18. Každý návštevník/užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú dozor v areáli, ich nadriadenými osobami, poverenými zástupcami prevádzkovateľa, pokynmi príslušníkov mestskej polície alebo štátnej polície. Po neuposlúchnutí bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu.
 19. Prevádzkovateľ a ani vlastník OŠOC nepreberajú zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku návštevníka ĽP spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi z ľadovej plochy. Škodu možno uplatniť priamo u osoby, ktorá svojim konaním škodu spôsobila.
 20. Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie prevádzkovateľ a ani vlastník ĽP zodpovednosť a všetky škody spôsobené nevhodným správaním a konaním návštevníkov / užívateľov, tým, že nedodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, budú vymáhané podľa platných predpisov SR.
 21. Prevádzkovateľ zimného štadióna neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov na štadión prinesených.
 22. Stratu osobných vecí sú povinní návštevníci / užívatelia hlásiť prevádzkovateľovi štadióna a polícii okamžite po zistení tejto skutočnosti.
 23. V prípade zistenia závady v areáli ĽP, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo inak obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania prevádzkového poriadku, sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.
 24. Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý objekt areálu OŠOC.
 25. Ak je ĽP vyhradená pre podujatie, vstup je povolený len s platnou vstupenkou.

NIŽŠIE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ HODNOTENIA NAŠÍCH NÁVŠTEVNÍKOV.

Jakub Fedor
Jakub Fedor
2023-11-20
Super miesto pre šport ale aj oddych.
Ivan Šumjaci
Ivan Šumjaci
2023-11-19
Klobúk dole
Pavel Dutko
Pavel Dutko
2023-10-30
Veronika Bartošová
Veronika Bartošová
2023-10-15
Miroslava Adamkovičová
Miroslava Adamkovičová
2023-10-13
Martino Probala
Martino Probala
2023-09-28
AAA Red Taxi
AAA Red Taxi
2023-08-30
Marie Kalvodová
Marie Kalvodová
2023-08-12
Výborná zábava na bowlingu, příjemné posezení v restauraci. Možnost koupání v novém bazénu. Funkční hotýlek s krásnými pokoji. Za mě na jedničku.
Peter Gábor
Peter Gábor
2023-08-06
Obci sa podarila výborná vec pre ľudí, chodia tam zo širokého okolia . Nie je to samozrejme aquapark no bazen úplné postačujúci, vyrivka a sauna tiež:-) Veľká spokojnosť
Anna Molčanová
Anna Molčanová
2023-07-26